סביבה ירוקה

קשרי החברה עם המשרד להגנת הסביבה

בשל המוניטין של החברה, היקפי פעילותה ועובדת הימנותה על המובילים בתחום האשפה בארץ, ובעיקר בשל הירתמותה של החברה למאמץ המושקע ע"י המשרד להגנת הסביבה בשיפור מתמיד של איכות החיים והסביבה גם בתחום סילוק הפסולת, רכשה לה החברה שם טוב וגישה חיובית אצל הדרג הבכיר של עובדי המשרד.

כאמור לעיל, שמה לה החברה כיעד מרכזי לשפר ולשכלל באופן מתמיד ושוטף את רמת השירות תוך מודעות גבוהה לנושא איכות הסביבה, לרמת הביצוע של מטלות החברה, לקצב התפתחותה ולאיכות השירות המוענק ללקוחות.
.
החברה ונציגי המשרד להגנת הסביבה נמצאים בהזנה הדדית מתמדת של מידע ונושאי עבודה בתחום סילוק הפסולת ותחנות מעבר. הסבת תשומת ליבן של רשויות מקומיות בדבר יכולתן לעשות שימוש בתחנת המעבר של חברתנו, בהיותה עומדת בדרישות המשרד להגנת הסביבה, הינה הוכחה למעמד ולסטטוס שיש לחברתנו גם בקרב בכירי המשרד להגנת הסביבה .

הננו בדעה כי קשר חיובי זה הינו רצוי, הכרחי ומחויב המציאות, ויש בכך משום יצירת גישה אוהדת מצד המשרד לפרוייקטים המוצעים והיזומים ע"י חברתנו ואשר יש בהם כדי לתת מענה הולם לפתרון סילוק האשפה ולשיפור מתמיד של איכות הסביבה.

פעולות למיחזור והשבה של פסולת

תחנת המעבר הממיינת מופעלת על ידי החברה בלוד מהווה מתקן לקליטה, טיפול, מיון ושינוע פסולת. המתקן קולט כ – 500 טון פסולת ליום בממוצע, ומבצע פעולות למיחזור והשבה של פסולת בהתאם לחוק המיחזור ותקנותיו.

בהקשר זה יש לציין כי החברה התארגנה ונערכה ליישום מדיניות המשרד להגנת הסביבה בדבר הפרדת פסולת במקור, והיא מבצעת הלכה למעשה את כל הפעולות הנדרשות בתחום זה.

מתקן "דודאי איילון" בלוד – חלוץ בתחום הפעלת מערכת תת לחץ

ברצוננו לציין בסיפוק כי המתקן לטיפול ומיון בפסולת למיחזור והשבה – "דודאי איילון" הינו הראשון בארץ שבו הותקנה מערכת תת לחץ. המערכת הותקנה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ונועדה למנוע מפגעי ריח ותברואה.

Scroll to Top